Nyhetsbrev för oktober från Träffpunkt Kalvsvik

AFFÄREN

De höga elpriserna och den minskade om- sättningen i lanthandeln, har satt ekonomin i fokus. Vid senaste styrelsemötet diskuterades en uppdaterad ekonomisk prognos. Årets om- sättning bedöms bli cirka 15% lägre än före- gående år . Det ger ett underskott på ca130 tkr , vilket börjar närma sig gränsen för hur stort underskott aktiebolaget enligt lagen får ha.

Från och med augusti arbetar styrelse och per- sonal med kostnadssänkande åtgärder . Mimmi och Carina har särskilt bidragit till detta genom att gå ner i tid. Det innebär att de inte längre kommer ha överlappande arbetspass.

Som medlemmar och bybor måste vi nu hjälpas åt för att hålla lanthandeln, vår gemensamma träffpunkt, på fötter. Ett sätt är att handla så mycket som den egna ekonomin medger i affä- ren. Ytterligare ett sätt är att uppmana andra att göra sina, eller åtminstone några, inköp i lanthandeln. Genom att hålla omsättningen uppe, bidrar vi till att förbättra lönsamheten. Styrelsen tar också gärna emot förslag på hur vi ökar omsättningen och/eller sänka kostnader.

Regionen har förhört sig om vad de ökade kostnaderna kommer betyda för verksamheten och styrelsen har svarat genom att skicka in den reviderade prognosen för 2022. Förhoppningen är att det under hösten beslutas om stödåt- gärder från myndighetshåll, men ännu finns inget sådant beslut.

Styrelsen arbetar med ett informationsblad som ska gå ut till alla närboende. På så sätt nås även personer som inte är andelsägare.

TRÄFFPUNKT KALVSVIK

Den 29/9 genomfördes föreningens extrastäm- ma, där de reviderade stadgarna godkändes. Det innebär bland annat att varje andelsägare har en röst på stämman, oavsett hur många andelar man äger .

Under medlemsmötet samma kväll uppkom önskemål om att sommarcaféet återgår till cafélokalen bakom butiken. Även tankar om andra aktiviteter i anslutning till lanthandeln diskuterades.

Även i föreningen är ekonomin ansträngd. Utö- ver ökade energikostnader kommer vi förmod- ligen behöva investera i borrning av en energi- brunn. Detta eftersom det inte, på ett kostnadseffektivt sätt, går att hitta läckaget i jordvärmeslingan. Projektet kommer dock inte att kunna genomföras utan stöd utifrån. Beslut om eventuellt stöd, kommer förhoppningsvis den närmaste tiden.

Tack till alla som medverkade på städdagen!

Till sist i detta nyhetsbrev vill vi minnas Göran Högstedt, som mer än någon annan bidragit till att butiken finns till som en träffpunkt för hela byn. Föreningen skickar blommor till begravningen och en gåva till Läkare utan gränser, till Görans minne.

Med vänlig hälsning styrelsen